Obchodní podmínky

MC Metropolitan s.r.o., vystupující pod obchodní značkou Keller Williams Metropolitan
sídlem: Kaprova 52/6, Staré Město (Praha 1), 110 00 Praha
provozovna a korespondenční adresa: Kaprova 52/6, Staré Město, 110 00 Praha
IČ: 07796340, DIČ: CZ07796340
spisová značka: C 307539 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen ("Zprostředkovatel")  

Zprostředkovatel tímto v souvislosti se zprostředkovatelskou smlouvou, kterou každý konkrétní zájemce v postavení spotřebitele ("Klient") hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem ("Smlouva"), poučuje Klienta o níže uvedených skutečnostech:

1. Smlouva se řídí režimem zákona č. 39/2020 Sb., zákonem o realitním zprostředkování;

2. Předmětem služby poskytované Zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí/pronájmu nemovitých věcí/převodu podílu v bytovém družstvu atd. třetí osobě (podle ujednání ve Smlouvě);

3. Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu sjednanou mezi Zprostředkovatelem a Klientem ve Smlouvě;

4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce sjednané ve Smlouvě s možností automatického prodloužení této doby o jeden měsíc, a to i opakovaně, pokud kterákoliv smluvní strana nedoručí nejpozději ve lhůtě 5 dnů přede dnem uplynutí doby trvání platnosti Smlouvy druhé smluvní straně písemné oznámení, v němž projeví svůj nezájem na dalším prodloužení této Smlouvy;

5. Cena služby (tj. provize) bude činit konkrétní sjednané procento ze skutečné prodejní ceny (která bude sjednána ve zprostředkovávané smlouvě); k takto vypočtené provizi bude případně připočtena daň z přidané hodnoty (viz dále); v případě zprostředkování pronájmu bude provize činit pevnou (paušální) částku sjednanou ve Smlouvě;

6. Provize bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21 % ze základu daně (tj. ze sjednané provize); Klient bude povinen uhradit Zprostředkovateli jak sjednanou provizi, tak i příslušnou DPH (21% z provize);

7. Provize bude splatná dnem uzavření smlouvy, která je předmětem poskytované služby, a bude započtena oproti složenému rezervačnímu poplatku podle rezervační smlouvy;

8. Veškeré náklady Zprostředkovatele spojené s činností podle Smlouvy jsou zahrnuty v provizi, není-li ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak;

9. Práva Klienta z případného vadného plnění služeb Zprostředkovatelem, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ);

Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů mezi Klientem a Zprostředkovatelem je Česká obchodní inspekce. Souhrnné informace jsou k dispozici na webu ČOI;

Zásady ochrany osobních údajů Zprostředkovatele jsou uveřejněny na stránce GDPR a ochrana osobních údajů;

Byla-li Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Zprostředkovatele, Zprostředkovatel dále poučuje Klienta o těchto skutečnostech:

1. Klient má právo odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu, a to do 14 dnů od jejího uzavření;

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Klient o svém rozhodnutí odstoupit informovat Zprostředkovatele (uvést jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně telefonní číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu);

3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty;

Zprostředkovatel dále upozorňuje Klienta, že:

1. Nebude mít právo odstoupit od Smlouvy, pokud požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
2. a zároveň Zprostředkovatel (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) třetí osobu k uzavření sjednaného obchodu; v takovém případě nebude ke klientem odeslanému odstoupení (z pohledu Zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda Klient byl o zprostředkované třetí osobě již Zprostředkovatelem informován.


GDPR

I. Správce 

1) Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

2) Zpracování vašich osobních údajů provádí Společnost. Zpracování je prováděno v jejích provozovnách, pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci Společnosti, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Společnost vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jejích služeb vaše soukromí chráněno. Společnost podnikla technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Společnost svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

II. Zpracované osobní údaje

1) Nemáte povinnost osobní údaje Společnosti poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, aby s vámi Společnost mohla uzavřít smlouvu. Společnost vaše osobní údaje vyžaduje právě pouze pro potřeby Společnosti (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno). V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem.

2) Společnost zpracovává vaše následující osobní údaje:

Jméno a příjmení
Adresu
E-mailovou adresu
Telefon
Bankovní spojení
IČ a DIČ (u podnikající FO)
Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu z vaší strany

3) Zpracovávané osobní údaje získá Společnost buď přímo od vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních ůdajů

1) Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací. Zákonným důvodem zpracování je tedy splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b), Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR), splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR).

2) Oprávněným zájmem Společnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je také přímý marketing, tj. vaše osobní údaje Společnost zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.). Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

3) Pokud jste Společnosti udělili váš souhlas (např. v rámci soutěží, marketingových akcí, přihlášce k odběru obchodních sdělení, apod.), zpracovává Společnost vaše osobní údaje na základě tohoto udělení (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Společnosti apod.

IV. Doba uložení osobních údajů

1) Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu.

2) V případě udělení souhlasu budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, které může být učiněno písemně na adrese Společnosti či e-mailem na adresu info@kwcz.cz

V. Další příjemci osobních údajů

1) Zpracování vašich osobních údajů je prováděno Společností, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Společnost mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:
- dodavatelé externích služeb pro Společnost (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby apod.),
- provozovatelé záložních serverů či provozovatelé technologií využívaných Společností, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Společnosti,
- v nezbytně nutném rozsahu daňoví poradci, auditoři, advokáti Společnosti, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb,
osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Společnosti,
- obchodní zástupci,
- na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy, případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době Společnost nevyužívá.

2) Společnost nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1) Společnost zajišťuje ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně.


2) Máte právo:
- požadovat po Společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
- požadovat po Společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
- vyžádat si u Společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po Společnosti výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
- na přenositelnost vašich osobních údajů,
- odvolat kdykoli souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů,
- v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Společnosti (čl. III odst. 2) vznést námitku
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se na Společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.