Jaké povinnosti má pronajímatel při pronájmu nemovitosti cizincům

07.04.2022

Možná se vlivem současná situace častěji setkáte se zájemci o pronájem, kteří nejsou občany České republiky. Nemusí jít zdaleka jen o ukrajinské občany. V mnoha regionech České republiky je poptávka cizinců po dlouhodobém ubytování, ať už z důvodu práce, studia, nebo zkrátka přesídlení do naší země, vyšší. K takovým regionům patří vedle Prahy i lázeňské regiony západních Čech, na které se jako realitní makléř zaměřuji.

Jakými pravidly a zákony se řídí pronájem nemovitosti cizincům? Musí pronajímatel nebo nájemce-cizinec splnit nějaké speciální požadavky? Přehled důležitých informací o možnostech a podmínkách pronájmu nemovitosti cizincům najdete v tomto článku. Pronájem nemovitosti cizincům a občanský zákoník

Základní právní úpravu pronájmu obsahuje občanský zákoník. Definuje podstatu nájemního vztahu, práva a povinnosti nájemce a pronajímatele. Věnuje se úpravě podnájmu i ubytování. Z pohledu státní příslušnosti nijak neupravuje, komu můžete svou nemovitost pronajmout. Může jít o občany jakéhokoliv státu. Práva a povinnosti pro nájemce a pronajímatele podle občanského zákoníku platí stejná bez ohledu na to, zda pronajímáte byt cizincům nebo občanům ČR.

Pronájem nemovitosti cizincům a zákaz diskriminace

Dalším důležitým zákonem v souvislosti s pronájmem nemovitosti cizincům, na který upozorním, je antidiskriminační zákon. Ten jasně definuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace také v případě bydlení. Diskriminace zájemců o pronájem nemovitosti na základě rasy, etnického původu nebo národnosti je zakázána. Jako pronajímatel si tedy dejte pozor nejen na samotné znění veřejné nabídky (inzerátu), ale také postup při výběru nájemníka. Můžete se samozřejmě rozhodnout zcela podle svého uvážení, komu nemovitost pronajmete, a nejste povinni výběr nájemníka a jeho odmítnutí zdůvodňovat. Všichni zájemci by ale měli získat stejné informace, mít stejné možnosti a rovný přístup ze strany pronajímatele.

Pronájem a zákon o pobytu cizinců

Nejdůležitějším zákonem, který má vliv na povinnosti cizinců v souvislosti s jejich pobytem na území České republiky, je zákon o pobytu cizinců. Co vše z něj pro pronajímatele a nájemce-cizince vyplývá, se podíváme podrobněji.

Pobyt cizinců na území ČR

Cizinci mohou vstoupit a pobývat na území České republiky v několika režimech. Ty se zjednodušeně liší podle toho, z jaké země pocházejí, za jakým účelem přicestovali a jak dlouho zde budou nebo chtějí pobývat. Pokud budete pronajímat cizinci svou nemovitost, je dobré znát informace o typu jeho pobytu na našem území. Předpokladem pro bezproblémový pronájem je skutečnost, že se zdržuje na našem území legálně a v souladu s platnou legislativou. Cizinci ze třetích zemí mimo EU

S vybranými zeměmi má ČR uzavřenou dohodu o bezvízovém styku. Cizinci z těchto zemí mohou v ČR pobývat po dobu až 90 dnů bez krátkodobých víz. Ostatní cizinci mohou na území ČR pobývat na základě krátkodobých víz také až 90 dnů. Nad 90 dnů musí všichni cizinci ze třetích zemí získat dlouhodobé vízum, které má platnost maximálně jeden rok a nelze ho prodloužit. Na dlouhodobá víza navazuje možnost požádat o povolení k dlouhodobému pobytu až na jeden rok s možností prodloužení a následně povolení k trvalému pobytu. Konkrétní podmínky všech typů povolení upravuje zákon. Všichni cizinci ze třetích zemí mají povinnost do 3 pracovních dnů od vstupu na území České republiky ohlásit svůj pobyt cizinecké policii. Občané EU (a občané Norska, Švýcarska, Islandu a Lichtenštejnska) Občané EU mohou vstupovat a pobývat na našem území prakticky bez omezení a bez povolení, stačí platný doklad totožnosti nebo cestovní pas. Mohou zde požádat o přechodný pobyt a také o trvalý pobyt. Pokud chtějí zůstat déle než 30 dní, mají povinnost ohlásit svůj pobyt cizinecké policii.

Povinnosti cizince na území ČR

Jak jsem již uvedl, musí všichni cizinci ze třetích zemí do 3 dnů od vstupu na území ČR nahlásit svůj pobyt cizinecké polici. Občané EU musí splnit tuto povinnost do 30 dnů, pokud chtějí v ČR pobývat déle než 30 dnů. Z ohlášení místa pobytu cizince na našem území nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. U všech typů žádostí o dlouhodobý pobyt nebo vízum dokládají cizinci na cizinecké policii také doklad o zajištění ubytování na území ČR. Takovým dokladem může být:

  • doklad o vlastnictví příslušné nemovitosti;
  • doklad o oprávnění užívat byt nebo dům (např. ověřená kopie nájemní smlouvy nebo ověřená kopie smlouvy o podnájmu, současně s písemným souhlasem vlastníka nemovitosti);
  • úředně ověřené potvrzení vlastníka nebo oprávněného uživatele, že souhlasí s ubytováním cizince.

Pokud budete jednat se zájemci-cizinci o pronájmu, upozorním také na skutečnost, že platnost jejich víza nebo povolení k trvalému pobytu nemá vliv na to, zda platí také nájemní smlouva. V případě, že cizinec platně uzavřel nájemní smlouvu, je touto smlouvou vázán bez ohledu na to, zda splnil podmínky k pobytu na území ČR či nikoliv. Přesto je při sjednání nájemní smlouvy důležité znát informace o typu a podmínkách pobytu cizince na území ČR. Jako pronajímatel samozřejmě nastavujete nájemní smlouvu s ohledem na více faktorů a po vzájemné dohodě s nájemcem, nicméně zejména správně stanovená délka nájemní smlouvy vám může ušetřit spoustu starostí. Domáhat se svých práv na cizinci, kterému skončilo povolení k pobytu na našem území, může být obtížné až téměř nemožné. V některých případech může ovlivnit délka nájmu délku povolení k pobytu. Pokud chtějí cizinci získat víza k pobytu nad 90 dní a mají doklad o ubytování na dobu kratší než 1 rok, získají vízum je na dobu platnosti dokladu o ubytování. V jejich zájmu bude získat nájemní smlouvu na co nejdelší dobu až dobu neurčitou.

Povinnosti pronajímatele

Zákon o pobytu cizinců stanovuje povinnosti každému, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců. Ubytováním se pro účely zákona rozumí vztah založený smlouvou o ubytování, nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou nebo jinou smlouvou s podobným obsahem. Je tedy zřejmé, že povinnosti ubytovatele neplatí jen pro hotely a jiná ubytovací zařízení, ale také pro pronajímatele soukromých nemovitostí.

Pronajímatel je podle zákona povinen nad rámec běžného pronájmu zejména:

  • oznámit policii ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování;
  • cizinci na požádání vydat potvrzení o ubytování s uvedením jména, příjmení, ulice, místa a doby ubytování;
  • vést domovní knihu v listinné podobě a na požádání ji předložit policii ke kontrole. Domovní kniha je dokument, který obsahuje zápisy se jménem a příjmením ubytovaného cizince, den, měsíc a rok jeho narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování. Domovní knihu může pronajímatel nahradit listinným dokumentem, který obsahuje všechny zákonem stanovené údaje. Může jím tedy být i uzavřená nájemní smlouva. Domovní knihu musí pronajímatel uchovávat po dobu 6 let;
  • neprodleně policii oznámit úmrtí ubytovaného cizince;
  • umožnit policii vstup do míst, která jsou cizinci pronajímána.

Nájemní smlouva

Pokud budete uzavírat smlouvu s cizinci, nelze provést jejich identifikaci rodným číslem. Identifikaci provedete na základě celého jména, data narození a čísla cestovního dokladu. Protože jednou stranou smlouvy je cizí státní příslušník, jedná se o smlouvu s mezinárodním prvkem, která se nemusí řídit jen českým právem, ale také mezinárodními smlouvami. To lze vyřešit ujednáním ve smlouvě, tzv. právní doložkou, že případné spory budou řešeny výhradně podle českého práva.

Uvažujete o pronájmu své nemovitosti nebo už máte s pronájmem zkušenost? Ať už s pronájmem začínáte nebo se třeba jen potřebujete poradit, neváhejte se na mě obrátit. V případě transakcí s nemovitostmi je lepší vše ověřit a mít jistotu správného rozhodnutí. A s tím vám rád pomohu.